داستان های الاهیسم

داستان هاي الاهيسم

به روايت ال ياسين

اين داستان ها شامل مجموعه اي است كه بر اساس رؤياهاي بنيادي و نمادهاي اسطوره اي شكل گرفته و هر كدام از داستان ها علاوه بر مفاهيم پايه و مشترك، نظير تسليم و خدمت به خداوند، عشق الهي، توجه به خداوند و از خود گذشتگي براي خدا، داراي طيف و دسته اي از تعليمات اختصاصي مي باشد. خواندن عميق هر يك از داستان ها به فهم تعليمات خاص و عمومي مستتر در داستان منجر شده و راه ارتباط دروني انسان را هموارتر مي كند. درواقع مي توان گفت كه هر يك از داستان هاي الاهيسم حاوي بخش معيني از تعليمات الاهيسم باطني است كه البته بصورت فشرده و غالباً از طريق تصاوير رؤيا بيان گرديده است.

مثلهــاي كهــــن فرزنـدان حقيقت‌اند. ضرب المثل ولز

بعنوان مثال داستان هاي رؤياي راستين، رؤياي راهست اين و باغبان الهي[1] هر كدام به ترتيب داراي دستة تعليمات مسافر حق، فدايي حق و مبارز حق است. در داستان رؤياي راستين، موضوع مهاجر بودن روح انسان و هجرتگاه بودن زمين، بصورت نمادين، از طريق داستان قو هاي مهاجر مورد بحث قرار مي گيرد… در باغبان الهي يكي از روش هاي مبارزة موفق با نفس و مكر هاي شيطاني به تصوير كشيده مي شود…

هر يك از داستان هاي الاهيسم علاوه بر تعليمات خاص خود، بيانگر ابعادي از تعليمات عمومي است و زوايايي از آموزش هاي عمومي را آشكار مي سازد.


[1] شرح و تفسير اين داستانها، توسط خانم ها شباب حسامي (پِريا) و نازي حسامي (شيوا) و آقاي اميررضا الماسيان صورت گرفته است. از ديگر آثار منتشره و در دست چاپ خانم شباب حسامي (پِريا) مي توان به كتاب دوازده انجيل و همچنين كتب نوح آموز، اخبار و يافته ها، مقالات باطن گرا، آيين قضاوت، تفاسير بسم الله الرحمن الرحيم، كلمات بزرگان، پيش بيني هاي سياسي و رخدادها، و هوئيم اشاره كرد كه تحت راهبرد و يا توسط ايشان و عمدتاً با همكاري خانمها نازي حسامي (شيوا) و دكتر پريس كي نژاد و در مواردي، برخي اعضاي گروه تحقيقاتي ال ياسين، تهيه شده است.

ادامه مطلب را از اینجا دنبال کنید

برچسب ها:الیاس رام الله ,فتاحی , ال یاسین , استاد ایلیا, ایلیا میم رام الله, الیا رام الله, رامالله, رام اللهیان, رام اله, ایلیا رام اله, راما الله, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, آل یاسین, اِلیاسین , ایلیا میم , ایلیا میم رام الله , ایلیا میم رام اله , ایلیا رام الله , استاد ایلیا , استاد ایلیا میم رام الله , رام الله , رامالله , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, ایلیا م رام اله, الیاس رام الله, الیاس رام اله, الیاس رامالله, جنبش معنوی ایلیا میم رام الله, معنویت ایلیا میم رام الله پیمان فتاحی ، استاد ایلیا میم رام الله ، ایلیا میم  ، رام اله ، ایلیا رام اله ، پ .ف  ، حزب الله ، مسلمان ، شیعه ، قرآن ، مسیحیان ، دین اسلام ، آموزش ، علوم باطنی ، احیاء روح ، پیمان فتاحی ، استاد ایلیا میم رام الله ، ایلیا میم  ، رام اله ، ایلیا رام اله ، پ .ف  ، داستان های الاهیسم ، رویاهای بنیادی ، ابر نورانی ، تمثیل ، شفادهنده ، فیوضات الهی ، ابر خلاقه ، روشن شدگان ، حقیقت ، روح ، آسمان ، خداوند،  بزرگ ، كلمات  ، دعوت ، آسماني و الهي ، دعوت به خدا  ، قرب الهي .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s