دوستاداران خداوند حاملان خداوند

راه حرکت الهی

 فرصت , امكانی, شرایط , موقعیتی, تماس , ارتباطی, اندیشه, گفتار,عمل , حالتی

از هر فرصت و امكانی، از هر شرایط و موقعیتی، از هر تماس و ارتباطی، از هر اندیشه، گفتار، عمل و حالتی، از هر دانسته و داشته ای، از هر توانائی و قابلیتی، در جهت انتشار و تثبیت عشق به خداوند و حضور الهی در درون انسان ها و در سطح جوامع و ملل استفاده كنید. همة زندگی و تمامیت وجود خویش را در جهت گسترش حضور خداوند به كار گیرید. هر كدام از عاشقان و دوستداران خداوند می بایست خود كانون انتشار عشق الهی باشند. 

برگرفته از تعالیم حق – جلد اول

لینک دانلودِ جریان هدایت الهی (تعالیم حق – جلد اول)

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s